Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel.044-710000
Email : acadsrru@srru.ac.th


ส่วนงาน เบอร์ติดต่อ
งานทะเบียนและวัดผล
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
– ลงทะเบียน เพิ่ม – ถอนรายวิชา
– งานหลักสูตร
งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
– รับสมัครนักศึกษา
– ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ทุนเพชรอินทนิล
งานบัณฑิตศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา