Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ผู้สำเร็จการศึกษา

ายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566-2567
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2566 (รอบที่ 6-จบวันที่ 10 ก.ค. 2567)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2566 (รอบที่ 5-จบวันที่ 12 มิ.ย. 2567) (update)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2566 (รอบที่ 4-จบวันที่ 15 พ.ค. 2567)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2566 (รอบที่ 2,3-จบวันที่ 9 เม.ย. 2567)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2566 (รอบที่ 1-จบวันที่ 11 มี.ค. 2567)
หมายเหตุ : * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565-2566
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2566 (รอบที่ 8-จบวันที่ 13 ธ.ค. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2566 (รอบที่ 7-จบวันที่ 08 พ.ย. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2565 (รอบที่ 6-จบวันที่ 19 ก.ค. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2565 (รอบที่ 5-จบวันที่ 21 มิ.ย. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2565 (รอบที่ 4-จบวันที่ 09 มิ.ย. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2565 (รอบที่ 3-จบวันที่ 10 พ.ค. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2565 (รอบที่ 2-จบวันที่ 19 เม.ย. 2566)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2565 (รอบที่ 1-จบวันที่ 15 มี.ค. 2566)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564-2565
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2565 (รอบที่ 2-จบวันที่ 14 ธ.ค. 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2565 (รอบที่ 1-จบวันที่ 21 พ.ย. 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2564 (รอบที่ 1-จบวันที่ 11 ก.ค. 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2564 (รอบที่ 2-จบวันที่ 12 เม.ย. 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2564 (รอบที่ 1-จบวันที่ 16 มี.ค. 2565)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2564 (รอบที่ 2-จบวันที่ 22 ธ.ค. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2564 (รอบที่ 1-จบวันที่ 17 พ.ย. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2563 (รอบที่ 2-จบวันที่ 17 ส.ค. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2563 (รอบที่ 1-จบวันที่ 14 ก.ค. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2563 (รอบที่ 3-จบวันที่ 12 พ.ค. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2563 (รอบที่ 2-จบวันที่ 21 เม.ย. 2564)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2563 (รอบที่ 1-จบวันที่ 17 มี.ค. 2564)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2563 (รอบที่ 1-จบวันที่ 16/12/2563)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2562 (รอบที่ 1-จบวันที่ 17/06/2563)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2562 (รอบที่ 2-จบวันที่ 11/03/2563)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2562 (รอบที่ 1-จบวันที่ 11/03/2563)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2562 (รอบที่ 2-จบวันที่ 12/11/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2562 (รอบที่ 1-จบวันที่ 12/11/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2561 (รอบที่ 3-จบวันที่ 17/06/2562,19/09/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2561 (รอบที่ 2-จบวันที่ 17/06/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2561 (รอบที่ 1-จบวันที่ 17/06/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2561 (รอบที่ 2-จบวันที่ 26/03/2562)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2561 (รอบที่ 1-จบวันที่ 26/03/2562)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2561

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2561 (รอบที่ 3-จบวันที่ 14/11/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2561 (รอบที่ 2-จบวันที่ 14/11/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2561 (รอบที่ 1-จบวันที่ 14/11/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 AEC (รอบที่ 3-จบวันที่ 13/07/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 AEC (รอบที่ 2-จบวันที่ 13/07/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 AEC (รอบที่ 1-จบวันที่ 13/07/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 (รอบที่ 1-จบวันที่ 15/06/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2560 AEC (รอบที่ 1-จบวันที่ 17/05/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2560 (รอบที่ 2-จบวันที่ 22/03/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2560 (รอบที่ 1-จบวันที่ 22/03/2561)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2560 AEC (รอบที่ 2-จบวันที่ 14/12/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2560 AEC (รอบที่ 1-จบวันที่ 14/12/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2560 (รอบที่ 2-จบวันที่ 20/10/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2560 (รอบที่ 1-จบวันที่ 20/10/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2559 AEC (รอบที่ 2-จบวันที่ 25/08/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2559 AEC (รอบที่ 1-จบวันที่ 25/08/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1-จบวันที่ 09/06/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2559 AEC (รอบที่ 2-จบวันที่ 16/05/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2559 AEC (รอบที่ 1-จบวันที่ 16/05/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2559 (รอบที่ 2-จบวันที่ 13/03/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2559 (รอบที่ 1-จบวันที่ 13/03/2560)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2559 (จบวันที่ 25/11/2559,11/01/2560)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2558 (จบวันที่ 17/08/2559)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2558 (จบวันที่ 26/02/2559,25/03/2559,23/06/2559)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2558 (จบวันที่ 16/12/2558)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2557 (จบวันที่ 18/08/2558)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2557 (จบวันที่ 11/03/2558,23/03/2558)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556-2557

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2557 (จบวันที่ 27/11/2557,25/12/2557)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2556 (จบวันที่ 26/06/2557)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2556 (จบวันที่ 07/03/2557,28/05/2557)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2557

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555-2556

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2556 (จบวันที่ 29/10/2556,12/11/2556)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2555 (จบวันที่ 04/06/2556)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2555 (จบวันที่ 19/03/2556)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2556

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554-2555

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 1/2555 (จบวันที่ 19/10/2555,13/12/2555)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2554 (จบวันที่ 08/06/2555)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคที่ 2/2554 (จบวันที่ 15/03/2555,20/04/2555)
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2555
By: Mr. Nuttapol Santalunai