Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

บริการด้วยรอยยิ้ม และนวัตกรรม


ปฏิทินกิจกรรม

April 2024

Skip calendar days
Back to calendar days

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no events

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 • โครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น 2567
  โครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น 2567

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว 2 ปี (พ.ศ. 2567 – 2568) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษา การทำงานเชิงบูรณาการของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากในสถานศึกษาและสถานประกอบการของการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด…


 • ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567
  ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ จัดวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการประสานความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิชาชีพกับสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการประกวดและแข่งขันทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะ mini smart farm การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม และการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 15 ประเภทการแข่งขัน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 800 คน ผลการแข่งขัน ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 13/02/2567 https://citly.me/O7ta2 ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 14/02/2567 https://citly.me/xCwpM…


 • ประมวลภาพกิจกรรม งาน SRRU OPEN HOUSE 2024 “ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” วันที่ 1 ธันวาคม 2566
  ประมวลภาพกิจกรรม งาน SRRU OPEN HOUSE 2024 “ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” วันที่ 1 ธันวาคม 2566


 • โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (OBE)
  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (OBE)

  แบบมุ่งผลลั วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน้าห้องประชุม Banthai สีชั้นสามอาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ เพื่อการรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n8CUnQoEEaLrALNe9


 • โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้

  ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าแข่งขันการควบคุมด้วยระบบ PLC และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เข้าอบรม กลุ่มที่ ๑ อบรมให้ความรู้การควบคุมด้วยระบบ PLC วิทยากร โดยบริษัท ออโต ไดแด็กติก กลุ่มที่ ๒ อบรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิทยากร โดยบริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ ในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน…