Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“บริการด้วยรอยยิ้ม และนวัตกรรม”
  • วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บนแนวคิดนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นสู่ความเป็นเลิศ บนหลักธรรมาภิบาล”
  • อัตลักษณ์
“การให้บริการงานด้านวิชาการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ”

  • พันธกิจ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการงานวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาบูรณาการการเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. จัดทำแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรับสมัคร ร่วมกับทุกคณะ
4. ประสานการจัดทำแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนการเรียนตลอดหลักสูตร เทียบโอนผลการเรียน เพื่อจัดทำตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ ตารางสอบ ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพ
5. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานงานทะเบียนและวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย
6. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิชาการและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ อนุสภาวิชาการ และสภาวิชาการ อย่างมีคุณภาพ
9. บริหารจัดการทุนการศึกษาเพชรอินทนิล ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม