Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียน การเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ การวัดผลประเมินผลการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. งานบริหารงานทั่วไป
  2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  3. งานทะเบียนและวัดผล
  4. งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  5. งานมาตรฐานการศึกษา
  6. งานบัณฑิตศึกษา

โดยในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานในงานนั้น ๆ โดยมีข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงาน มีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน มีรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักฯ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล