Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

สถิตินักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2566
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2566
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2565
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2565
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2564
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2563
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2562
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2560

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (กศ.บป.)

จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2566
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2566
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2565
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2565
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2564
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2564
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2563
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2563
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2562
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2560