Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ประชุมอนุสภาวิชาการ

  • อนุสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

    อนุสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

    การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาวิชาการทุกคณะ มีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 1. รับทราบการประเมินผลการศึกษา 1 คณะ 2. รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 3. รับทราบผลการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. รับทราบให้ทุกคณะวางแผนและตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษา(กรณีเทียบโอน) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเพิ่มถอนรายวิชาหลังระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา 5. เห็นชอบการขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 30 คน 6. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร…