Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน

หัวหน้าสำนักงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษา