Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ จัดวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการประสานความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิชาชีพกับสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการประกวดและแข่งขันทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะ mini smart farm การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม และการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 15 ประเภทการแข่งขัน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 800 คน

ผลการแข่งขัน

ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 13/02/2567 https://citly.me/O7ta2

ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 14/02/2567 https://citly.me/xCwpM

เครดิตภาพ : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ