Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

โครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว 2 ปี (พ.ศ. 2567 – 2568) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษา การทำงานเชิงบูรณาการของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากในสถานศึกษาและสถานประกอบการของการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอชไอบี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มาบรรยายพิเศษในเรื่อง CWIE กลไกสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการรับรองหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาจากผู้แทน บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอชไอบี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ จัดวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการประสานความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิชาชีพกับสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการประกวดและแข่งขันทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง โครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะ mini smart farm การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม และการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 15 ประเภทการแข่งขัน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 800 คน

ผลการแข่งขัน

ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 13/02/2567 https://citly.me/O7ta2

ลิงก์ภาพกิจกรรมวันที่ 14/02/2567 https://citly.me/xCwpM

เครดิตภาพ : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (OBE)

แบบมุ่งผลลั

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร

แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน้าห้องประชุม Banthai สีชั้นสามอาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ เพื่อการรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n8CUnQoEEaLrALNe9

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้

ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าแข่งขันการควบคุมด้วยระบบ PLC และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เข้าอบรม กลุ่มที่ ๑ อบรมให้ความรู้การควบคุมด้วยระบบ PLC วิทยากร โดยบริษัท ออโต ไดแด็กติก กลุ่มที่ ๒ อบรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิทยากร โดยบริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ ในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงจัดกิจกรรม “การ แข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประกวดแข่งขัน 6 ประเภท ดังนี้ 1) การประกวด คลิปสั้น ในหัวข้อ “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 2) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 3) การประกวดแผนธุรกิจ RU Innovative Biz Plan Challenge 2023 ภายใต้หัวข้อ “ไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” 4) การประกวดแผนธุรกิจเกษตร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตร” 5) การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Programming) 6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการ ผศ.จุรี สุวรรณศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอำภา เทียมวงษ์ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
โดยผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 ได้ 4.76 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 ที่ได้ 4.65 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

อนุสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาวิชาการทุกคณะ มีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการประเมินผลการศึกษา 1 คณะ

2. รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม)

3. รับทราบผลการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. รับทราบให้ทุกคณะวางแผนและตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษา(กรณีเทียบโอน) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเพิ่มถอนรายวิชาหลังระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา

5. เห็นชอบการขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 30 คน

6. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

7. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

8. เห็นชอบการเสนอหลักสูตรระยะสั้น (แบบไม่เข้าคลังหน่วยกิต) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล พ.ศ. 2566

2) หลักสูตรการรวมวงดนตรีสากล พ.ศ. 2566

3) หลักสูตรการเรียบเรียงดนตรี พ.ศ. 2566

9. เห็นชอบในหลักการ การเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 โดยให้หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้รองวิชาการคณะและงานหลักสูตรสำนักส่งเสริมฯ ตรวจสอบก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป

10. เห็นชอบในหลักการ การเสนอหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 โดยให้หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้งานหลักสูตรสำนักส่งเสริมฯ ตรวจสอบก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป

11. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า กรณีนางสาววิลาวัลย์ ธนูศิลป์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 219/2564)

12. เห็นชอบการนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 10/2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
📌ลิงก์ประกาศรายชื่อ
✅ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 50 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
📔ติดต่อรับสมุดกิจกรรม ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการงานรับสมัครนักศึกษา
☎️สอบถามเพิ่มเติม 044 – 710 – 000 ต่อ 1