Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

กิจกรรมสำนักส่งเสริม

โครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว 2 ปี (พ.ศ. 2567 – 2568) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษา การทำงานเชิงบูรณาการของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากในสถานศึกษาและสถานประกอบการของการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอชไอบี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มาบรรยายพิเศษในเรื่อง CWIE กลไกสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการรับรองหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาจากผู้แทน บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอชไอบี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (OBE)

แบบมุ่งผลลั

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร

แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน้าห้องประชุม Banthai สีชั้นสามอาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ เพื่อการรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n8CUnQoEEaLrALNe9

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการ ผศ.จุรี สุวรรณศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอำภา เทียมวงษ์ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
โดยผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 ได้ 4.76 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 ที่ได้ 4.65 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

โครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ภายใต้โครงการยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) WORK SHOP หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิต ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยาการ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรปภา อารีราษฎร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระบบธนาคารหน่วยกิตในและต่างประเทศ ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย ตัวอย่างการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

– การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบ RMU Open Edx ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– ตัวอย่างแบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น แบบคลังหน่วยกิต

– ตัวอย่างแบบเสนอโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะเพื่อการสะสมหน่วยกิตสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Workshop หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวิพากษ์ร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ตัวแทนหลักสูตร)