Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการ ผศ.จุรี สุวรรณศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอำภา เทียมวงษ์ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
โดยผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 ได้ 4.76 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 ที่ได้ 4.65 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก