Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พูดคุยแลกเปลี่ยน และมอบทุนการศึกษา

สำหรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายประเทศแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุนการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศกัมพูชา ได้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวน 12 คน แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 8 คนเท่านั้น

ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรที่นักศึกษาชาวกัมพูชาเข้าศึกษา และส่วนงานที่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย