Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้

ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าแข่งขันการควบคุมด้วยระบบ PLC และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เข้าอบรม กลุ่มที่ ๑ อบรมให้ความรู้การควบคุมด้วยระบบ PLC วิทยากร โดยบริษัท ออโต ไดแด็กติก กลุ่มที่ ๒ อบรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิทยากร โดยบริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ ในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงจัดกิจกรรม “การ แข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประกวดแข่งขัน 6 ประเภท ดังนี้ 1) การประกวด คลิปสั้น ในหัวข้อ “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 2) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 3) การประกวดแผนธุรกิจ RU Innovative Biz Plan Challenge 2023 ภายใต้หัวข้อ “ไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” 4) การประกวดแผนธุรกิจเกษตร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตร” 5) การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Programming) 6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ด้วย