Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

โครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ภายใต้โครงการยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) WORK SHOP หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิต ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยาการ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรปภา อารีราษฎร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระบบธนาคารหน่วยกิตในและต่างประเทศ ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย ตัวอย่างการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

– การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบ RMU Open Edx ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– ตัวอย่างแบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น แบบคลังหน่วยกิต

– ตัวอย่างแบบเสนอโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะเพื่อการสะสมหน่วยกิตสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Workshop หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวิพากษ์ร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้าคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ตัวแทนหลักสูตร)