Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (OBE)

แบบมุ่งผลลั

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร

แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน้าห้องประชุม Banthai สีชั้นสามอาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ เพื่อการรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n8CUnQoEEaLrALNe9

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้

ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าแข่งขันการควบคุมด้วยระบบ PLC และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เข้าอบรม กลุ่มที่ ๑ อบรมให้ความรู้การควบคุมด้วยระบบ PLC วิทยากร โดยบริษัท ออโต ไดแด็กติก กลุ่มที่ ๒ อบรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิทยากร โดยบริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ ในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงจัดกิจกรรม “การ แข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประกวดแข่งขัน 6 ประเภท ดังนี้ 1) การประกวด คลิปสั้น ในหัวข้อ “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 2) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 3) การประกวดแผนธุรกิจ RU Innovative Biz Plan Challenge 2023 ภายใต้หัวข้อ “ไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” 4) การประกวดแผนธุรกิจเกษตร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตร” 5) การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Programming) 6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการ ผศ.จุรี สุวรรณศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอำภา เทียมวงษ์ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
โดยผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 ได้ 4.76 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 ที่ได้ 4.65 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
📌ลิงก์ประกาศรายชื่อ
✅ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 50 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
📔ติดต่อรับสมุดกิจกรรม ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการงานรับสมัครนักศึกษา
☎️สอบถามเพิ่มเติม 044 – 710 – 000 ต่อ 1

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พูดคุยแลกเปลี่ยน และมอบทุนการศึกษา

สำหรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายประเทศแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุนการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศกัมพูชา ได้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวน 12 คน แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 8 คนเท่านั้น

ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรที่นักศึกษาชาวกัมพูชาเข้าศึกษา และส่วนงานที่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566

วันนี้ 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนนักศึกษา 170 คน โดยอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้บรรยายถึงบริการวิชาการของสำนักส่งเสริมการและงานทะเบียน รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการใช้งานระบบจองรายวิชา ที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพจากกองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 “อินทนิลช่อที่ 50” โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 1,700 คน