Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

งานประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/ออนไลน์ โดยอธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาการทุกคณะ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติในวาระเพือพิจารณา ดังนี้

 1. เห็นชอบผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) จำนวน 2 คน
 2. เห็นชอบการเสนอการให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 32 คน
 3. เห็นชอบการเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
  สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
  6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
 4. เห็นชอบการนัดหมายการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566